Benyt en anden browser for at få den optimale oplevelse.

Du benytter en browser som er forældet.
Du kan benytte en anden browser for at få den optimale oplevelse, vi anbefaler følgende: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Opera.    Luk denne besked

Gå til indholdet
Uddannelser Mere fra HEG
HEG logo i rød
Søg
Skriv eksempelvis uddannelse, adgangskrav til murer, kontakt etc.

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen-, efter- og videreuddannelse

Vedtaget af bestyrelsen for HEG på bestyrelsesmødet den 30. november 2021.

HEG ønsker med denne udbudspolitik at synliggøre de politikker, der ligger til grund for vores udbud af voksen-, efter- og videreuddannelse.

Vi ønsker at bringe de væsentligste arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske målsætninger i fokus – herunder spørgsmålet om imødekommelse af arbejdsmarkedets behov og efterspørgsel i bred forstand. Dette mål bestemmer skolens valg af udbud med hensyn til volumen, den kvalitative sammensætning, markedsføring og samarbejde.

Udefrakommende og uforudsigelige forhold kan medføre, at den vedtagne prioritering må tilpasses den aktuelle situation. Ligeledes tilstræber vi et beredskab, der hurtig kan tilbyde relevante kurser, da situationer for øget kursusbehov kan opstå med kort varsel. 

Udbudspolitikkens afsæt

Vores udbud inden for erhvervsrettet voksen-, efter- og videreuddannelse sker med afsæt i de kompetencer, vi som skole besidder, behovene hos kursister og arbejdsmarked samt for AMU-kursers vedkommende de udbudsgodkendelse, vi har.

2250 Ledelse

2254 Entreprenør- og Landbrugstekniske område

2265 Detailhandel

2283 Landbrugsproduktion

2286 Mad til grupper med varierende behov for ernæring

I det omfang der er behov for AMU-kurser, vi ikke har udbudsgodkendelse til, låner vi udbudsgodkendelser af andre skoler, ligesom vi udlåner godkendelser til andre skoler.

I 2019 blev der i forbindelse med en AMU-udbudsrunde ændret i væsentlige forhold omkring rammen for AMU-uddannelser:

Skolens geografiske fokus

Det geografiske opland for HEG er forskelligt afhængig af hvilke uddannelses­kompetencer, der udbydes.

Inden for det entreprenør- og landbrugstekniske område, herunder også maskiner og teknik i landbruget samt hydraulik, udbyder skolen erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i hele Danmark. Med nye digitale redskaber er der åbnet op for at der kan afvikles kurser for deltagere i andre lande, hvorfor hele Europa er et potentiel marked for virtuel undervisning.

Inden for levnedsmiddelvirksomheder og institutionskøkkener udbyder skolen erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i Himmerland og Aalborg.

Inden for Kontor, handel og forretningsservice udbyder skolen erhvervsrettet voksen-, efter- og videreuddannelse fortrinsvis i Himmerland, sekundært hele Danmark.

I de nævnte områder lægger skolen vægt på at være videncenter for branchen/­lokalområdet, og at gennemførelsen af erhvervsrettet voksen-, efter- og videre­uddannelse sker som praksisnær læring med den uddannelsessøgende i centrum, så denne oplever nærhed.

Aktivitetsudvikling

I 2022 forventer vi stigende aktivitet på niveau med 2019 inden for erhvervsrettet voksen-, efter- og videreuddannelse. Årene 2020 & 2021 har været præget af følger af Covid-19, hvorfor disse ikke medtages som reference-år.

Særlige indsatsområder i 2022

Vi har et særligt fokus på også at udvikle og udbyde videreuddannelser i form af akademiuddannelser og –fag inden for både merkantile område. Aktiviteterne gennemføres af ansatte ansat hos eller tilknyttet HEG. Udbuddet gennemføres i samarbejde med relevante erhvervsakademier. På lang sigt, ønskes der ligeså at HEG til udbyde akademiuddannelser på det entreprenør- og landbrugstekniske område.

Vi undersøger bygge- og anlægsområdet for at identificere behovet for efteruddannelse generelt samt mulighederne for at opfylde behovet.

Der vil i perioden være et ekstra fokus på efter- og videreuddannelsestilbud til erhvervet i Himmerland – især inden for de merkantile fag.

På TBT-området fortsætter og intensiverer vi dialogen med relevante parter, herunder luu’er, kommunale samarbejdspartnere og organisationer med henblik på at have et udbud af relevante kurser på lånte godkendelser.

Vi ønsker at styrke og udvikle kursusudbuddet til skov-have-park sektoren i tæt samarbejde med førende producenter.

Vi ønsker at udvide udbuddet af brugerkurser til entreprenører og landbrug i tæt samarbejde med leverandører/importører.

Store dele af arbejdsstyrken har jf. diverse analyser og rapporter brug for øgede digitaliseringskompetencer. Både i form af specifikke digitale kompetencer (fx regneark) og mere flydende digitale kompetencer, som beskrevet i Industri 4.0. Vi har fokus på at styrke vores undervisningsmæssige kompetencer inden for området, og at samarbejde med diverse aktører, der har interesse i at opkvalificere medarbejderes eller borgeres digitale kompetencer.

Der er en samfundsmæssig tendens til en øget ledighed blandt akademikere og personer med studentereksamen som højeste uddannelse. Der er derfor brug for, at vi i stigende grad udbyder og markedsfører aktiviteter, der øger arbejdsmarkedskompetencerne hos disse målgrupper.

Vi har stort fokus på, at vores lokalområde i dag er Himmerland, hvor det tidligere var Vesthimmerland. Især er vi opmærksomme på vores muligheder og opgaver i Mariagerfjord Kommune. Dette gør sig gældende for såvel ungdomsuddannelse som voksen-, efter- og videreuddannelse. Begge områder kan fungere som løftestang for hinanden.

Langsigtede perspektiver

Med afsæt i vores profil, nuværende uddannelser, indsatsområder og strategier er vi opmærksomme på kapacitetsopbygning, så vi også i fremtiden kan udbyde kurser, fag og uddannelser, der løser individets og samfundets behov for kompetencer. Ved ansættelser har vi øje for forventede krav til uddannelsesmæssig baggrund samt erhvervserfaringer. Også ved vurderinger af potentielle udbud af hovedforløb er det en faktor, hvorvidt det konkrete hovedforløb kan bidrage til at øge vores kompetencer og muligheder for også at udbyde voksen-, efter- og videreuddannelse inden for området.

En potentiel afmatning eller nedgang i samfundsøkonomien og beskæftigelsen vil medføre et ændret og potentielt øget kompetenceudviklingsbehov. Herunder har vi et behov for at udvide vores kapacitet til også at omfatte undervisning af den stigende gruppe af udenlandsk arbejdskraft.

Behovsafdækning

De nordjyske erhvervsskolers VEU-udvalg er sammen de regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) i gang med at redefinere og overtage en stor del af arbejdsopgaverne fra de tidligere VEU-centre.

Skolen vedligeholder partnerskab med erhvervslivet gennem systematisk kontakt til brancheområderne i form af brancheforeninger, efteruddannelsesudvalg, lokale uddannelsesudvalg, virksomheder i netværk, jobcentre, beskæftigelsesregionen, kommuner, handelsstandsforeninger, erhvervsorganisationer, medarbejderorganisationer m.v. med henblik på at opnå en højt kvalificeret afdækning af arbejdsmarkedets behov for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i skolens udbudsområde.

Kontakten foregår især gennem systematisk mødeaktivitet, deltagelse i virksomhedsnetværk, brancheforeningers landsmøder, konsulentfunktion, lærere i virksomhedspraktik mv.

Markedsføring

Markedsføring af erhvervsrettet voksen-, efter- og videreuddannelse sker altid i forhold til den målgruppe, som uddannelserne er udviklet til, og i forhold til uddannelsernes mål.

Udbuddet synliggøres via halvårligt kursuskatalog, nyhedsbreve, lokale medier samt skolens hjemmeside/sociale medier

HEG:

Målet med markedsføringen er at øge kendskabsgraden til den brede vifte af uddannelser, som skolen udbyder. Markedsføringen skal styrke skolens profil som en moderne og seriøs udbyder af erhvervsrettet voksen-, efter og - videreuddannelse samt som en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder og øvrige samarbejdspartnere.

Supplerende markedsføring sker desuden via samarbejdspartnere.

Udbudsprioritering

HEG har en særlig landsdækkende forpligtelse i forhold til teknisk kompetenceudvikling inden for det entreprenør- og landbrugstekniske område, herunder også maskiner og teknik i landbruget samt hydraulik.

Skolen prioriterer også kompetenceudvikling, som i særlig grad kan medvirke til en positiv erhvervsudvikling lokalt og regionalt – herunder kompetenceudvikling i virksomhedsnetværk og teknologisk udvikling.

Udbuddet vil primært være rettet mod faglærte og ufaglærte.

Udliciteringspolitik

HEG udliciterer ikke kurser.

Kvalitetssikring

Evalueringsresultaterne fra de erhvervsrettede voksen-, efter- og videreuddannelse bruges i arbejdet med kvalitetsudvikling. Dette sker bl.a. via Vis kvalitet – hvor kursister svarer på konkrete spørgsmål om den oplevede målopfyldelse. Vis kvalitet bruges til løbende ledelsesinformation og kvalitetsovervågning, ligesom vi synliggør resultaterne på vores hjemmeside.